Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 Definicje

Askado Group - podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie zakupu i sprzedaży pojazdów na własny rachunek w imieniu Zleceniodawcy, który jest stroną zawartej Umowy.
Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zawartej Umowy.
Formularz zamówienia - dokument, w którym zawarte są specyfikacja, parametry i maksymalna cena zamawianego pojazdu.
Rachunek - dokument księgowy będący podstawą dokonania przez Zleceniodawcę płatności za usługę.
Opłata - kwota depozytu zwrotnego, który uruchamia procedurę poszukiwania pojazdu po podpisaniu Umowy.
Zadatek - kwota opłaty na rzecz zamówionego Pojazdu.
Umowa o świadczeniu usługi zostaje zawarta pomiędzy Askado Group, a Zleceniodawcą. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług przez Askado Group.

Art. 2 Zakres Regulaminu oraz świadczonych usług

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Askado Group.
 2. Askado Group oferuje:
  1. usługi wyszukiwania i zakupu pojazdu na terenie UE na zamówienie Zleceniodawcy;
  2. pośrednictwo usług transportowych na potrzeby sprowadzenia zamówionego pojazdu do kraju;
  3. usługi rzeczoznawstwa samochodowego;
  4. pośrednictwo usług warsztatowych;
  5. weryfikację stanu prawnego pojazdu;
  6. usługi pośrednictwa zakupu i sprzedaży pojazdu;
  7. usługę pośrednictwa kredytowego i leasingowego.
 3. Zakres usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy określa Umowa.
 4. W ramach opłaty za wykonaną usługę Askado Group zapewnia świadczenie usług z Art. 3.

II. PROCEDURA ZAKUPU POJAZDU

Art. 3 Ustalenie kryteriów, rozpoznanie rynku i przygotowanie ofert

 1. Ustalenie przedmiotu zamówienia.
  Askado Group podejmuje się realizacji usługi zakupu i sprowadzenia Pojazdu dla Zleceniodawcy na podstawie podpisanej Umowy oraz wspólnych ustaleń dot. kryteriów zakupu, które zawierają:
  1. kryteria podstawowe: marka i model pojazdu, wersja bądź seria, rok produkcji i rok pierwszej rejestracji pojazdu, rodzaj silnika, rodzaj skrzyni biegów, akceptowalne kolory, wymagane wyposażenie, parametry przebiegu, akceptowalne i możliwe uszkodzenia, akceptowalne uszkodzenia mechaniczne oraz ewentualną akceptację na Pojazd z historią wypadkową;
  2. kryterium cenowe: cena maksymalna jaką Zleceniodawca jest w stanie zapłacić za pojazd
 2. Askado Group na podstawie ustalonych kryteriów zaakceptowanych przez Zleceniodawcę przystępuje do wyszukiwania oferty spełniającej oczekiwania Zleceniodawcy poprzez:
  1. złożenie zapytań ofertowych w autoryzowanej europejskiej sieci kooperantów, poszukiwanie ogłoszeń na podstawie elektronicznego systemu wyszukiwania ofert, takich jak: serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne i wydania elektroniczne gazet, ręczne wyszukiwanie ofert.
 3. Weryfikacja pierwszego etapu.
  Na podstawie uzyskanych ofert spełniających kryteria, Askado Group przystępuje do pierwszego etapu weryfikacji. Wstępna weryfikacja obejmuje:
  1. weryfikację rocznika, modelu i wersji na podstawie numeru fabrycznego VIN, która jest dokonywana na podstawie specjalistycznych systemów informatycznych;
  2. przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z właścicielem lub sprzedawcą samochodu. Wywiad obejmuje informację o: stanie powłoki lakierniczej, stanie zużycia, szczegółach uszkodzeń, wymianach i naprawach dokonanych poza serwisem, modyfikacjach, stanie technicznym silnika i zawieszenia;
  3. weryfikację legalności Pojazdu na podstawie numeru VIN w bazach pojazdów kradzionych i zastawionych;
  4. weryfikację historii serwisowej Pojazdu na podstawie wpisów w elektronicznych systemach w autoryzowanych serwisach.
 4. Askado Group przedstawia wyselekcjonowane oferty Zleceniodawcy, aby ten wybrał Pojazdy, które mają zostać poddane fizycznemu zweryfikowaniu w miejscu jego przebywania

Art. 4 Sprawdzenie techniczne, kontrola i zakup pojazdu

 1. Fizyczna weryfikacja Pojazdu.
  Askado Group za pomocą specjalistycznych narzędzi, dokonuje oględzin pojazdu i przygotowuje zestawienie danych określających stan faktyczny określonych w umowie elementów, mechanizmów i podzespołów pojazdu.
 2. Jazda próbna.
  Służy ona subiektywnej ocenie kultury pracy silnika i zawieszenia. Podczas tego etapu weryfikacji Askado Group bierze pod uwagę elementy takie jak:
  1. silnik, skrzynia biegów, napęd - oceniane są: moc silnika, przesłuchy drgania, praca sprzęgła, prawidłowość działania skrzyni biegów i przekładni, hamulce i układ wspomagania, klimatyzacja oraz elektryka;
  2. zawieszenie - ocena zużycia zawieszenia, zużycia amortyzatorów, zbieżność i drgania, przesłuchy, wybicia, opony, rocznik i zużycie.
 3. Wybór Pojazdu.Na podstawie informacji dot. poszczególnych pojazdów oraz wspólnej ocenie i doradztwie Askado Group, Zleceniodawca podejmuje decyzję o zakupie Pojazdu.
 4. Askado Group zleca w imieniu Zleceniodawcy transport Pojazdu do Gliwic. Askado Group podejmuje czynności zmierzające do przekazania Pojazdu Zleceniodawcy i przygotowanie go do rejestracji. Askado Group w imieniu Zleceniodawcy pośredniczy we wszystkich usługach serwisowych Pojazdu oraz zajmuje się formalnym przygotowaniem Pojazdu do rejestracji, tj. opłaca w imieniu Zleceniodawcy akcyzę, tłumaczenia dokumentów oraz przegląd techniczny.

Art. 5 Procedura akceptacji przez klienta

 1. Akceptacja zakupu samochodu następuję za pomocą komunikacji elektronicznej.
 2. Wszelkie zmiany parametrów Pojazdu dokonane przez Zleceniodawcę albo Askado Group muszą być zaakceptowane przez Zleceniodawcę.
 3. Przy odbiorze Pojazdu od Askado Group Zleceniodawca zatwierdza parametry zakupionego samochodu.
 4. Zleceniodawca wraz z zakupionym samochodem otrzymuje formatkę weryfikacyjną.

III. UMOWA

Art. 6 Zawarcie umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas 50 dni, chyba że Zleceniodawca i Askado Group postanowią inaczej.
 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, a wchodzi w życie po uiszczeniu przez Zleceniodawcę opłaty administracyjnej określonej w Umowie.
 3. Askado Group ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
  1. braku możliwości zakupu Pojazdu w podanych przez Zleceniodawcę kryteriach;
  2. Zleceniodawca zalega z opłatami na rzecz Askado Group;
  3. negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez Biuro Informacji Gospodarczej bądź innych podmiotów wyspecjalizowane do dokonywania oceny finansowej podmiotów.

Art. 7 Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy oraz miejsce zameldowania.
 2. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne - dokument potwierdzający nadanie numeru REGON, NIP oraz wypis z właściwego rejestru działalności.
 3. Askado Group ma prawo żądania okazania dodatkowego dokumentu, o ile wymienione powyżej nie potwierdzają według Askado Group możliwości wykonania zobowiązania wobec Askado Group.
 4. W przypadku zawierania Umowy przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika, osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Askado Group oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie.

Art. 8 Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w czasie jej trwania z zachowaniem obowiązujących obciążeń i opłat regulaminowych zgodnie z umową.
 3. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia usługi przez Askado Group w okresie 50 dni od wejścia w życie Umowy. Brak świadczenia usługi jest rozumiany jako nieprzedstawienie żadnych ofert przez Askado Group.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi wg złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia, Askado Group może wystąpić o aktualizację lub zmianę parametrów przedmiotu zlecenia na Formularzu zamówienia.
 5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Askado Group zaprzestaje świadczenia usług.
 6. Jeżeli umowa została rozwiązana, a Askado Group nie przedstawił żadnych ofert zleceniodawcy kwota opłaty zostaje zwrócona w całości.
 7. Zmiana przedmiotu zamówienia albo parametrów zamówienia przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy wymaga nowego oświadczenia przesłanego drogą mailową/widomością sms bądź jakimkolwiek innym komunikatorem.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę po wybraniu Pojazdu do zakupu i uiszczeniu zadatku oraz zakupu przez Askado Group w/w Pojazdu wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości wpłaconego zadatku.

Art. 9 Rozliczenia

 1. Opłata i zadatek rozliczane są zawsze po wykonaniu usługi i wchodzą w skład kwoty zamówienia. W przypadku gdy Zleceniodawca rozwiąże umowę (nie wybierze żadnej z przedstawionych przez Askado Group ofert), pobierany jest depozyt zwrotny na koszty obsługi w wysokości 1000 zł.
 2. W przypadku nie przedstawienia żadnej oferty przez Askado Group w czasie trwania umowy kwota 1000 zł jest zwracana niezwłocznie Zleceniodawcy.
 3. Wartość pojazdu – koszt zakupu pojazdu wraz z opłatami: podatek akcyzowy, tłumaczenia dokumentów, przegląd techniczny, transportem do Gliwic prowizja Askado Group W przypadku zakupu na podstawie pełnej faktury VAT do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w wysokości opłat akcyzowych, zapowiadanych na 2019 rok cena samochodu wzrośnie adekwatnie do wzrostu podatku.

Art. 10 Płatności

 1. Zleceniodawca wnosi opłatę w chwili podpisania Umowy. Zleceniodawca opłatę może uiścić gotówką za potwierdzeniem odbioru lub na rachunek bankowy Askado Group. opłata jest zwracana Zleceniodawcy w przypadku całkowitego niewykonania usługi.
 2. Zleceniodawca wnosi opłatę Zadatku po wyborze i akceptacji Pojazdu do zakupu, a przed wyjazdem Askado Group celem fizycznej analizy i ewentualnego zakupu Pojazdu. Zadatek stanowi część kwoty ostatecznego ceny pojazdu. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z zakupu zleconego Pojazdu. Kwota Zadatku jest określona w umowie i stanowi procentowy udział w kwocie zamówienia.
 3. Pozostała do rozliczenia kwota zostaje uiszczona w momencie odbioru Pojazdu gotówką za potwierdzeniem odbioru lub na rachunek Bankowy Askado Group.
 4. Wydanie Pojazdu następuje po otrzymaniu przez Askado Group gotówki lub wpłynięciu środków finansowych na rachunek Askado Group.
 5. Terminy płatności i odbioru Pojazdu:
  1. Opłata - powinna być wpłacona w momencie podpisania Umowy lub w ciągu 3 dni od jej podpisania na rachunek bankowy Askado Group,
  2. Zadatek - płatny w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną o pojeździe spełniającym wyszukiwane kryteria
 6. W przypadku braku rozliczenia Zleceniodawcy z Askado Group, a tym samym narażeniem Askado Group na poniesienie kosztów, w tym w szczególności nieodebranie sprowadzonego Pojazdu, Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie sprawy do współpracującej z Askado Group kancelarii prawniczej.
Do góry