Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 Definicje

Askado Group - Askado Group Ltd, nr w rejestrze: 9594421 oraz Michał Czuga, prowadzący działalność pod firmą Michał Czuga Autoklasa, NIP: 969-151-63-42.
Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zlecenia.
Formularz zamówienia - dokument, w którym zawarte są specyfikacja, parametry oraz budżet zleceniodawcy
Rachunek - dokument księgowy będący podstawą dokonania przez Zleceniodawcę płatności za usługę.
Opłata - kwota opłaty wstępnej w wysokości 1000 zł, uruchamiająca procedurę poszukiwania i weryfikowania pojazdu.
Zadatek - kwota opłaty na rzecz zamówionego pojazdu, stanowiąca zadatek w myśl art. 384 ustawy z dn. 23/06/1964 - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm., dalej jako k.c.).

Art. 2 Zakres Regulaminu oraz świadczonych usług

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Askado Group.
 2. Askado Group oferuje:
  1. usługi wyszukiwania i zakupu pojazdu na terenie UE na zamówienie Zleceniodawcy;
  2. pośrednictwo usług transportowych na potrzeby sprowadzenia zamówionego pojazdu do kraju;
  3. usługi rzeczoznawstwa samochodowego;
  4. pośrednictwo usług warsztatowych;
  5. weryfikację stanu prawnego pojazdu;
  6. usługi pośrednictwa zakupu i sprzedaży pojazdu;
  7. usługę pośrednictwa kredytowego i leasingowego.
 3. Zakres usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy określa Formularz zamówienia.
 4. W ramach opłaty za wykonaną usługę Askado Group zapewnia świadczenie usług z ust. 3.

II. PROCEDURA ZAKUPU POJAZDU

Art. 3 Ustalenie kryteriów, rozpoznanie rynku i przygotowanie ofert

 1. Askado Group podejmuje się realizacji usługi zakupu i sprowadzenia pojazdu dla Zleceniodawcy na podstawie Formularza zamówienia.
 2. Askado Group na podstawie kryteriów wskazanych w Formularzu zamówienia (Parametry pojazdu) przystępuje do wyszukiwania oferty spełniającej oczekiwania Zleceniodawcy poprzez złożenie zapytań ofertowych w autoryzowanej europejskiej sieci kooperantów, poszukiwanie ogłoszeń na podstawie elektronicznego systemu wyszukiwania ofert (m.in. serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne i wydania elektroniczne gazet), ręczne wyszukiwanie ofert.
 3. Na podstawie zaakceptowanej oferty przez Zleceniodawcę, Askado Group przystępuje do pierwszego etapu weryfikacji, która obejmuje:
  1. weryfikację rocznika, modelu i wersji na podstawie numeru fabrycznego VIN
  2. przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z właścicielem lub sprzedawcą samochodu. Wywiad obejmuje informację o: stanie powłoki lakierniczej, stanie zużycia, szczegółach uszkodzeń, wymianach i naprawach dokonanych poza serwisem, modyfikacjach, stanie technicznym silnika i zawieszenia;
  3. weryfikację legalności Pojazdu na podstawie numeru VIN w bazach pojazdów kradzionych i zastawionych;
  4. weryfikację historii serwisowej Pojazdu na podstawie wpisów w elektronicznych systemach w autoryzowanych serwisach.

Art. 4 Sprawdzenie techniczne, kontrola i zakup pojazdu

 1. Askado Group dokonuje oględzin pojazdu i przygotowuje zestawienie danych określających stan faktyczny mechanizmów i podzespołów pojazdu.
 2. Podczas weryfikacji fizycznej samochodu Askado Group bierze pod uwagę elementy takie jak:
  1. silnik, skrzynia biegów, napęd - oceniane są: moc silnika, przesłuchy drgania, praca sprzęgła, prawidłowość działania skrzyni biegów, hamulce, układ wspomagania, klimatyzacja oraz komponenty elektryczne;
  2. zawieszenie - ocena zużycia zawieszenia, zużycia amortyzatorów, zbieżność
 3. Zleceniodawca dokonuje akceptacji zakupu samochodu na podstawie: zdjęć, filmów oraz informacji przesłanych drogą elektroniczną.
 4. Askado Group zleca w imieniu Zleceniodawcy transport Pojazdu do Gliwic. Askado Group podejmuje czynności zmierzające do przekazania Pojazdu Zleceniodawcy i przygotowanie go do rejestracji. Askado Group w imieniu Zleceniodawcy pośredniczy we wszystkich usługach serwisowych Pojazdu oraz zajmuje się formalnym przygotowaniem Pojazdu do rejestracji, tj. opłaca w imieniu Zleceniodawcy akcyzę, tłumaczenia dokumentów oraz przegląd techniczny.

Art. 5 Procedura akceptacji przez klienta

 1. Akceptacja zakupu pojazdu następuję w formie dokumentowej, o której mowa w art. 77[2] k.c. (np. e-mail, SMS) pod rygorem nieważności. Za akceptację zakupu pojazdu uważa się też wpłacenie Zadatku.
 2. Wszelkie zmiany parametrów pojazdu określonych w Formularzu zamówienia muszą potwierdzone w formie dokumentowej, o której mowa w ust. 1.
 3. Przy odbiorze Pojazdu od Askado Group Zleceniodawca zatwierdza parametry zakupionego samochodu.
 4. Zleceniodawca wraz z zakupionym samochodem otrzymuje formatkę weryfikacyjną.FORMATKA WERYFIKACJYNA

III. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Art. 6 Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi wg złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia, Askado Group może wystąpić o aktualizację lub zmianę parametrów pojazdu,
 2. W przypadku niewykonania Umowy przez Zleceniodawcę Askado Group może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zachować. Powyższe uprawnienie nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego Zadatek.
 3. W przypadku nie znalezienia Pojazdu w czasie 50 dni, a po ich upływie, Formularz zamówienia przedłuża się automatycznie na czas nieokreślony chyba, że Zleceniodawca w formie pisemnej pod rygorem nieważności poinformuje Askado Group o zaprzestaniu wszelkich działań na jego rzecz.

Art. 7 Rozliczenia

 1. Opłata wstępna  i zadatek rozliczane są zawsze po wykonaniu usługi i wchodzą w skład kwoty zamówienia.
 2. W przypadku gdy Zleceniodawca nie wybierze żadnej z przedstawionych przez Askado Group ofert Opłata nie jest zwracana. W przypadku gdy Zleceniodawca nie wybierze żadnej z przedstawionych przez Askado Group ofert lub zrezygnuje z wykonywania usługi w czasie trwania Umowy Opłata nie jest zwracana.
 3. Na wynagrodzenie Askado Group składają się: koszt zakupu pojazdu, podatek akcyzowy i tłumaczenia dokumentów (gdy pojazd sprowadzany jest z zagranicy), przegląd techniczny, transport do Gliwic, prowizja dla Askado Group. W przypadku zakupu na podstawie pełnej faktury VAT do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT.

Art. 8 Płatności

 1. Zleceniodawca wnosi opłatę wstępną w wysokości 1000 zł w chwili otrzymania i zaakceptowania Formularza zamówienia. Zleceniodawca opłatę może uiścić gotówką za potwierdzeniem odbioru lub na rachunek bankowy Askado Group. Opłata nie jest zwracana.
 2. Wniesienie opłaty wstępnej oznacza zaakceptowanie treści załączników: Regulamin, Formularz, RODO, Prawa Konsumenta.
 3. Zleceniodawca wpłaca Zadatek po wyborze i akceptacji pojazdu do zakupu, a przed wyjazdem Askado Group, celem fizycznej analizy i ewentualnego zakupu pojazdu. Zadatek stanowi część kwoty ostatecznej ceny pojazdu. Zadatek nie jest zwracany w przypadku gdy Askado Group zakupił pojazd zaakceptowany zgodnie z art. 5 niniejszego Regulaminu. Kwota zadatku jest ustalana indywidualnie ze Zleceniodawcą.
 4. Wydanie Pojazdu następuje po otrzymaniu przez Askado Group gotówki lub wpłynięciu środków finansowych na rachunek, o którym mowa w ust. 3.
 5. Terminy płatności i odbioru Pojazdu:
  1. Opłata wstępna - powinna być wpłacona w momencie zaakceptowania Formularza zamówienia nie później niż w ciągu 3 dni od jego otrzymania drogą elektroniczną.
  2. Zadatek - płatny w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną o pojeździe spełniającym wyszukiwane kryteria.
 6. W przypadku finansowania zaakceptowanego samochodu przez bank lub towarzystwo leasingowe Zleceniodawaca zobowiązany jest do korzystania z podmiotu pośredniczącego zajmującego się procedurą pozyskiwania finansowania ww. podmiotach wskazanego przez Askado Group.

Art. 9 Prawa konsumenta

 1. Poniższe postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie gdy Zleceniodawca jest konsumentem w myśl art. 221 k.c.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Zleceniodawca oświadcza, iż – zgodnie z ustawą z dn. 30/05/2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) – został poinformowany o:
  1. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,
  2. obowiązku zapłaty przez Zleceniodawcę poniesionych przez Askado Group uzasadnionych kosztów, jeżeli Zleceniodawca odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi pośrednictwa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. utracie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania zlecenia po zgłoszeniu żądania wykonania usługi pośrednictwa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Do góry