REGULAMIN KONKURSU

"Z AUTOKLASĄ DO WŁOCH"

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Firma Autoklasa z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Staromiejska 69, 44-109, NIP 9691516342, Regon 361716285, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Zasady udziału w konkursie określa niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”.

 

Konkurs

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą “Z Autoklasą do Włoch”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla klientów firmy Autoklasa.

2.1 Na potrzeby Konkursu “klient firmy Autoklasa”, który bierze udział w Konkursie - jest rozumiany jako kupujący samochód zgodnie z zakresem usług zwyczajowo świadczonych przez Organizatora i dalej zwany jest “Uczestnikiem”.

 

Termin zgłoszeń konkursowych

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 1 do 31 października 2017 roku:
 • zlecić Organizatorowi sprowadzenie samochodu
 • przesłać jednozdaniowy slogan reklamujący firmę Autoklasa na adres: s.kaluski@autoklasa.pl z tytułem “Konkurs”.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi spośród 30 pierwszych zgłoszeń.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie autoklasa.pl/konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo korekty nadesłanych sloganów konkursowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.

 

Jury konkursu

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jury składające się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Z konkursu zostaną wykluczone zgłoszenia nadesłane niezgodnie z Regulaminem (np. nieterminowe, o niewłaściwej formie).

 

Nagroda

 1. Jury przyzna jedną nagrodę w postaci wycieczki objazdowej do Włoch dla zwycięzcy Konkursu i osoby towarzyszącej: “Włoski Niezbędnik”, oprócz Rzymu, Wenecja, Lido di Jesolo, Padwa i Florencja o wartości 2 718,00 zł z dwoma posiłkami i przejazdem autokarem w terminach do wyboru: 11.11 – 17.11.2017,  18.11 – 24.11.2017 oraz 25.11 – 01.12.2017. LINK >>>

lub voucher dla jednej osoby o wartości 1340 zł do wykorzystania w biurze podróży Wczasolandia.

 1. Wybór nagrody należy do zwycięskiego Uczestnika Konkursu.

 

Odpowiedzialność organizatora / postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych i handlowych, o ile uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Autoklasa, ul. Staromiejska 69, 44-109, Gliwice.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty publikacji wyników (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 6. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 8. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Do góry